Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Ռևմատոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Համաձայն համաշխարհային վիճակագրության՝ Երկրագնդի բնակչության մոտավորապես 5-20%-ը տառապում է հենաշարժիչ համակարգի տարաբնույթ ախտաբանություններով, որոնք զգալիորեն նվազեցնում են հիվանդների կյանքի որակը և կարող են բերել ծանր հաշմանդամության ու անաշխատունակության՝ ընդհուպ մինչև ինքնասպասարկման կորստի, ֆիզիկական, հոգեկան, սոցիալական ապահարմարվողականության և անգամ հիվանդների կյանքի տևողության կրճատման: Ռևմատոլոգիական ախտահարմամբ հիվանդների միջին տարիքը կազմում է մոտավորապես 40՝ աշխատունակության հիմնական շրջանը:


Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների առավել հաճախ հանդիպող ախտանիշներն են՝ հոդերում և մկաններում հանկարծակի կամ աստիճանաբար ի հայտ եկող ցավեր, հոդերի արտահայտված այտուցվածություն, հոդերում շարժումների կարկամություն, հոդերի շրջանում մաշկի ջերմության բարձրացում, մարմնի ջերմության բարձրացում, արյան հետազոտությամբ՝ բորբոքային փոփոխություններ (ԷՆԱ բարձրացում, լեյկոցիտոզ) և այլն:


Ռևմատոլոգիայում ամենակարևորը վաղ ախտորոշումն ու բուժումն է, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել հոդերի և ներքին օրգանների ֆունկցիաներն ու զգալիորեն բարելավել հիվանդների կյանքի որակը: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է մասնագետին դիմել ժամանակին, իրականացնել հիվանդության վաղ ախտորոշում և բուժում: Որոշ ռևմատոլոգիական հիվանդություններ հնարավոր չէ լիովին բուժել: Սակայն այսօր գոյություն ունեն բուժման եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս էականորեն նվազեցնել հիվանդության ախտանիշները, դանդաղեցնել հոդերում, հարհոդային հյուսվածքներում և ներքին օրգաններում հաշմանդամության բերող փոփոխությունների զարգացումը և բարելավել հիվանդների կյանքի որակը: Երբեմն ժամանակին և ճիշտ նշանակված բուժումը կարող է փրկել հիվանդի կյանքը:

 

«Էրեբունի» ԲԿ. Ռևմատոլոգիայի բաժանմունք

 

Էրեբունի ԲԿ-ի ռևմատոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է հենաշարժիչ համակարգի բորբոքային և դեստրուկտիվ ախտահարումներով հիվանդների (ոսկրերի, հոդերի և մկանների ախտահարմամբ ուղեկցվող), շարակցական հյուսվածքի այլ հիվանդություններով, համակարգային վասկուլիտներով ու այլ ախտաբանություններով հիվանդների ախտորոշում և բուժում:

 

  Շարակցական հյուսվածքի տարածուն հիվանդություններ.

 • համակարգային կարմիր գայլախտ,
 • սկլերոդերմիա,
 • դերմատոմիոզիտ,
 • ռևմատիզմ,
 • ռևմատոիդ արթրիտ:

 

  Համակարգային վասկուլիտներ.

 • հանգուցավոր պերիարտերիիտ,
 • միկրոսկոպիկ պոլիանգիիտ,
 • հեմոռագիկ վասկուլիտ,
 • Չարգ-Ստրոսի համախտանիշ,
 • Տակայասուի հիվանդություն:

 

  Տարբեր ծագման արթրիտներ.

 • պոդագրա և այլ միկրոբյուրեղային արթրիտներ,
 • Բեխտերևի հիվանդություն (անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ),
 • դեֆորմացնող օստեոարթրոզ,
 • Բեխչետի հիվանդություն:

 

«Էրեբունի» ԲԿ. Ռևմատոլոգիայի բաժանմունք

Յուրաքանչյուր տարի ռևմատոլոգիայի բաժանմունք է ընդունվում մոտավորապես 600 հիվանդ, որտեղ իրականացվում է համալիր ախտորոշում՝ ժամանակակից բժշկական սարքավորումների կիրառմամբ, ցուցաբերվում բազմամասնագիտական խորհրդատվական օգնություն (օրթոպեդներ, վնասվածքաբաններ, սրտաբաններ, նյարդաբաններ, նյարդավիրաբույժներ, իմունաբաններ և այլն): Հիվանդների բուժումն իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ ռևմատոլոգիայի բնագավառում նորագույն և առավել արդյունավետ մեթոդաբանության ու ձեռքբերումների կիրառմամբ:


Բաժանմունքում գործում է հիվանդների ամբուլատոր և ստացիոնար վարում, հնարավոր է նաև հիվանդների բուժումը կազմակերպել ցերեկային ստացիոնար պայմաններում:


Ռևմատոլոգիայի բաժանմունքը ԵրՊԲՀ հետդիպլոմային ուսուցման «Նեղ թերապևտիկ մասնագիտություններ» ամբիոնի հիմնական կլինիկական բազաներից է, որտեղ վերապատրաստվում են ԵրՊԲՀ մագիստրատուրայի ուսանողները (ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Ա. Հարոյան):


Ռևմատոլոգիայի բաժանմունքի աշխատակիցներն իրականացնում են ակտիվ գիտական գործունեություն՝ մասնակցելով և զեկույցներ ներկայացնելով միջազգային մասնագիտական գիտաժողովներին: Նրանցից շատերը վերապատրաստվել են արտերկրի առաջավոր կլինիկաներում:

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

Ռևմատիկ հիվանդներին (մասնավորապես՝ գլյուկոկորտիկոստերոիդային թերապիա ստացող) օստեոպորոզի ախտորոշման նպատակով կենտրոնում հնարավոր է իրականացնել դենսիտոմետրիկ հետազոտություն:


Բաժանմունքում գործում է համապատասխան հագեցվածությամբ հատուկ կաբինետ՝ իրականացնելու բարձր տեխնոլոգիաների, հիվանդություն-ձևափոխող դեղերով (Ակտեմրա, Ռեմիկեյդ, Մաբտերա) ժամանակակից բուժում: Բարձր արդյունավետությամբ այս դեղերը ցուցված են ռևմատոիդ արթրիտի, Բեխտերևի հիվանդության, համակարգային կարմիր գայլախտի և այլ հիվանդությունների ժամանակ: 

 

 • Կլինկաախտորոշիչ լաբորատորիա, որտեղ, բացի արյան ընդհանուր քննությունից, իրականացվում է իմունաբանական քննությունների ամբողջ սպեկտրը, ինչպես նաև հոդերի պունկտատի հետազոտություն,
 • հոդերի և հարհոդային հյուսվածքների ուլտրաձայնային հետազոտություն,
 • անոթների դոպլերոգրաֆիա,
 • էլեկտրամիոգրաֆիա,
 • ախտորոշման ռենտգեն ներանոթային եղանակներ,
 • ձևաբանական հետազոտություն (բիոպսիա),
 • ռենտգեն ախտորոշում,
 • համակարգչային տոմոգրաֆիա:
 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Ռևմատոլոգիայի բաժանմունքի գործունեության հիմնական և առաջնահերթ ուղղություններն են.

 

 • հոդերի ախտորոշիչ և բուժական պունկցիաներ՝ կորտիկոստերոիդների և հիալուրոնաթթվի ներմուծմամբ:


Ռևմատոլոգիայի բաժանմունքն իր գործունեության ընթացքում սերտ համագործակցում և առաջնորդվում է այնպիսի միջազգային և համաշխարհային ռևմատոլոգիական միությունների ուղեցույցներով, ինչպիսիք են.

 

Անձնակազմ
Արմինե Հարոյան Արմինե Հարոյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ռևմատոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար ռևմատոլոգ բ.գ.թ. դոցենտ
Աիդա Սարգսյան Աիդա Սարգսյան Գրել նամակ ռևմատոլոգ
Սրբուհի Գասպարյան Սրբուհի Գասպարյան Գրել նամակ ռևմատոլոգ
Ալիսա Կիրակոսյան Ալիսա Կիրակոսյան Գրել նամակ ռևմատոլոգ
Վահան Մուկուչյան Վահան Մուկուչյան Գրել նամակ ռևմատոլոգ
Կրթություն

 

 
Գնացուցակ

Գնացուցակը վերաբերում է բացառապես վճարովի իրականացվող ծառայություններին

 

Կոդ     Ծառայության անվանումը Արժեքը
(ՀՀ դրամ)
2,500,001      Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում 10 000
2500 027      Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրոդային նախազննում  5 000
2500 002      Բժշկի առաջնային նախազննում  5 000
2500 028      Բժշկի երկրորդային նախազննում  3 000
2500 003      Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20 000
2500 004      Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40 000
2500 005      Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների )  60 000
2500 006      Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների )  80 000
2500 007      Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների )  100 000
2500 008      Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների )  30 000
2500 009      Բուժման 2 օրվա արժեքը (ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների)  60 000
2500 010      Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների )  90 000
2500 011      Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 120 000
2500 012      Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 150 000
2500 013      Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների)  115 000
2500 014      Հիվանդի ստացիոնար բուժում  175 000
2500 015      Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ  215 000
2500 016      Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով  265 000
2500 017      Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով  315 000
2500 018     Ներհոդային ներարկում  3 000
2500 019     Ծնկահոդի պունկցիա  5 000
2500 020     Բիոպսիա մաշկի և մկանի 7 500
2500 026     Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով  515 000
     

 

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*


 
2500 021     Սեպսիս  180 000
2500 022    

Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն (Hb-60գ/լ և պակաս կամ

էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 

180 000
2500 023     Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը  7 000
     

 

Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը

 
Կոդ     Հիվանդասենյակ Արժեքը
(ՀՀ դրամ)
2500 024     910 7 000
2500 025     911 7 000
2500 029     909 10 000
2500 030     908 10 000
2500 031     906/1 7 000
2500 032     906/2 7 000
2500 033     907/1 7 000
2500 034     907/2 7 000

 
*Բոլոր գներում ներառված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքները
*Բոլոր գներում ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների, ստենտների, պրոտեզների, ինչպես նաև թանկարժեք դեղամիջոցների (1 միավորի արժեքը 5000 դրամից ավել), արյան բաղադրամասերի, սննդի, առանձնացված հիվանդասենյակների արժեքները

 
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր