«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ընդհանուր և կրծքավանդակի վիրաբուժության բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

«Էրեբունի» ԲԿ-ի ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը  հանրապետության առաջատար բաժանմունքներից է, որտեղ կատարվում են բարդ և նորարարական վիրահատություններ:

 

 Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են.

 •            ցանկացած տեսակի ախտորոշիչ միջամտական գործողություններ, այդ թվում նաև՝ ներքին օրգանների բիոպսիա,

•             վիրահատություններ կրծքավանդակի օրգանների վրա՝ ներառյալ փակ թորակոսկոպիկ միջամտությունները,

•             վիրահատություններ որովայնի խոռոչի օրգանների վրա՝ առավելապես լապարոսկոպիկ մեթոդի կիրառմամբ,

•             վիրահատություններ կրծքագեղձերի վրա՝ ներառյալ օրգանապահպան և վերականգնողական միջամտությունները, որոնք երաշխավորում են լիարժեք վերականգնում:

 

 Որովայնային վիրաբուժությության մեր ներառված են հետևյալ դեպքերը  

•             ԱՍՈւ զարգացման արատներ և անոմալիաներ (Հիրշպրունգի հիվանդություն, ԱՍՈւ ատրեզիաներ և ստենոզներ, աղիների երկատում, Մեկելի դիվերտիկուլ, պիլորոստենոզ և այլն),

•             կպումային հիվանդություններ,

•             ստամոքսի և աղիների հիվանդությունների դեպքում  իրականացվում են ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների բոլոր տեսակները.

√   ստամոքսի մասնահատում՝ տարբեր եղանակների կիրառմամբ, միջամտություններ խոցային արյունահոսության, թափածակման առկայության դեպքում,

√   վիրահատություններ աղիների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, բարակ և հաստ աղու մասնահատում, Կրոնի հիվանդության բարդությունների դեպքում, ինչպիսիք են՝ խուղակների գոյացումը (էնտերոկուտան, էնտերովագինալ, էնտերոէնտերալ, էնտերովեզիկուլար), ստենոզներն ու աբսցեսների առաջացումը,

√   վիրահատություններ խոցային կոլիտի առկայության դեպքում, պրոկտոկոլէկտոմիա անալ իլեոանաստամոզի տեղադրմամբ,

•             գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն (ԳԷՌՀ)

•             տարբեր տեղակայման կիստաներ և ճողվածքներ:

 Բաժանմունքում իրականացվում է լյարդի և լեղուղիների վիրահատական բուժում.

•             հեպատոբիլիար գոտու զարգացման անոմալիա (լեղուղիների ատրեզիա, լեղածորանի կիստա, լյարդի հեմանգիոմաներ և այլն),

•             լեղաքարային խոլեցիստիտ,

•             դռներակային գերճնշում,

•             սպլենոմեգալիա:

 Իրականացվում են նաև կոլոպրոկտոլոգիական միջամտություններ հետևյալ ախտաբանությունների դեպքում.

 •             հետանցքի և ուղիղ աղու զարգացման արատներ և անոմալիաներ (հետանցքի և ուղիղ աղու ատրեզիաներ, ուղիղ աղու խուղակներ, կլոակալմալֆորմացիաներ),

•             մեգառեկտում,

•             հետանցքի սպիական նեղացումներ,

•             հարուղիղաղիքային խուղակներ,

•             ուղիղ աղու լորձաթաղանթի արտանկում,

•             հետանցքի սեղմանի անբավարարություն,

•             հարպոչուկային, նախասրբանային կիստաներ: 

Բաժանմունքում իրականացվում են վիրահատություններ  թոքերի, բրոնխների, թոքամզի, ստոծանու և այլ օրգաններիվ րա:

Մշակվել և գործնականում ներդրվել են կրծքավանդակի պատի և պլևրալ խոռոչի պլաստիկ վերականգնման ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև հետվիրահատական բարդությունների կասեցմանն ուղղված վիրահատությունները: Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են վիրահատության քիչ տրավմատիկ եղանակները՝ թորակասկոպիկ և էնդոսկոպիկ (WATS) տեսանկարահանվող վիրաբուժական միջամտությունները, որոնք ժամանակակից կրծքային վիրաբուժության ժամանակակից մեթոդներ են:

 Կրծքավանդակի վիրաբուժությունն ընդգրկում է հետևյալ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը. 

•             բրոնխաթոքային համակարգի զարգացման արատներ (ստոծանիական ճողվածքներ, շնչափողի և բրոնխների ստենոզ, թոքի ատելէկտազ, թոքի սեկվեստրներ, կիստաադենոմատոզային մալֆորմացիաներ, բրոնխաթոքային կիստաներ և այլն),

•             ԱՍՈւ վերին հատվածների զարգացման արատներ (կերակրափողի ստենոզ, կերակրափողի ատրեզիա, շնչափողակերակրափողային խուղակներ, կերակրափողի դիվերտիկուլ և այլն),

•             թոքի տարբեր ծագման կիստաներ,

•             միջնորմի բարորակ նորագոյացություններ,

•             կրծքավանդակի ձևախախտում,

•             կերակրափողի հետվնասվածքային, պեպտիկ, հետայրվածքային ստենոզներ, շնչափողի ցանկացած ծագման ստենոզ,

•             թոքերի անոթային մալֆորմացիաներ:

Բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են մինի-ինվազիվ տեխնոլոգիաներ (կրծքային վիրահատությունների մոտավորապես 70%-ն իրականացվում է տեսաթորակասկոպիայի կիրառմամբ): Թոքային հյուսվածքի հնարավորինս պահպանումը հաջողվում է իրականացնել նեոդիմային YAG-լազերի օգնությամբ, որի կիրառումը հատկապես անհրաժեշտ է թոքից բազմաթիվ մետաստազների հեռացման դեպքում:

 Ներդրված են պլաստիկ վիրահատություններ՝ ողնաշարի և ողնաշարային խողովակի վնասումներով, ինչպես նաև պառկելախոցերով հիվանդների համար: Իրականացվում է կրծքագեղձի ցանկացած վիրահատություն. կրծքի չափերի և ձևի փոփոխություն կրծքի հեռացումից հետո կամ բնածին արատների դեպքում: Բաժանմունքում հաջողությամբ իրականացվում են նաև լապարասկոպիկ և էնդովիդեոսկոպիկ վիրահատություններ:

 

Բաժանմունքում իրականացվող մինի-ինվազիվ կրծքային վիրաբուժական  միջամտություններն են. 

            1.միջնորմի ավշային հանգույցների և թոքի թորակասկոպիկ բիոպսիա,

            2.միջնորմի կիստաների և ուռուցքների թորակասկոպիկ հեռացում՝ ներառյալ թիմէկտոմիան տարածուն միասթենիայի դեպքում,            թորակասկոպիկ վիրահատություններ՝սպոնտանպնևմոթորաքսի, ափայինհիպերհիդրոզի, թոքերիէմֆիզեմայի, պլևրիտիկապակցությամբ,

           3.թոքերի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,

           4.թոքի մետաստատիկ ուռուցքների և քաղցկեղի համալիր բուժում՝ ներառյալ թոքի մասնահատումը նեոդիմային YAG-լազերի կիրառմամբ,

           5.կերակրափողի դիվերտիկուլների և ուռուցքների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,

            6.շնչափողի և բրոնխների ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն՝ ներառյալ շնչափողի ստենոզների և շնչափողակերակրափողային խուղակների ժամանակ իրականացվող վիրահատությունները,

           7.ստոծանիական ճողվածքների վիրահատական բուժում,

           8.էխինոկոկոզի և թոքերի այլ մակաբուծային հիվանդությունների վիրահատական բուժում: 

 

Իրականացվում են նաև մինի-ինվազիվ որովայնային վիրահատական միջամտություններ հետևյալ դեպքերում. 

•             սուր ապենդիցիտի բարդացած և չբարդացած ձևեր,

•             պերիապենդիկուլյար ինֆիլտրատներ և աբսցեսներ,

•             սուր խոլեցիստիտ,

•             լեղաքարային հիվանդություն,

•             աճուկային ճողվածքներ,

•             սերմնալարի և ամորձու երակների վարիկոզ լայնացում,

•             Մեկելի դիվերտիկուլիտ,

•             աղիների թափածակում,

•             կպումային աղիքային անանցանելիություն:

Նորագույն  սարքավորումներով հագեցվածությանմասնագիտական բարձր որակավորմամբ մասնագետների շնորհիվ  բաժանմունքում   իրականացվումեն  ոչ միայն բարդ, այլև  եզակի կրծքային ուորովայնային վիրահատություններ:

 

  

 

 

Անձնակազմ
Արա Վարդանյան Արա Վարդանյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, «Էրեբունի» ԲԿ գլխավոր տնօրենի տեղակալ՝ վիրաբուժության գծով վիրաբույժ բ.գ.թ. +37493832813 vardanjan.ara@rambler.ru
Հովհաննես Սարուխանյան Հովհաննես Սարուխանյան Գրել նամակ Վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արտակ Հովհաննիսյան Արտակ Հովհաննիսյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքավանդակի վիրաբուժության ծառայության ղեկավար կրծքային վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գոռ Մելիքյան Գոռ Մելիքյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Գագիկ Սողոմոնյան Գագիկ Սողոմոնյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Արթուր Ալեքսանյան Արթուր Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ․գ․թ․
Արտակ Վարդանյան Արտակ Վարդանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ.գ.թ. դոցենտ
Հարություն Մինասյան Հարություն Մինասյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գրիգորի Գրիգորյան Գրիգորի Գրիգորյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Էդուարդ Մկրտչյան Էդուարդ Մկրտչյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Արսեն Բաբայան Արսեն Բաբայան Գրել նամակ վիրաբույժ
Նարեկ Զաքարյան Նարեկ Զաքարյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Հայկազ Զաքարյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Արմեն Մինասյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Կրթություն

 

Ամբիոն 
–   Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ N 3 վիրաբուժության ամբիոն
 
Դասախոսական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ.
–   Հովհաննես Վազգենի Սարուխանյան
–   Արտակ Կառլենի Հովհաննիսյան 
–   Ալեքսանդր Արմենի Ուզանկիչյան
–   Արսեն Ռաֆիկի Ասատրյան 
–   Անդրանիկ Ամրայի Օհանյան  
–   Արտակ Սամվելի Վարդանյան 
–   Հարություն Լեոնիդի Մինասյան 
–   Արթուր Բորիսի Ալեքսանյան
–   Արմեն Համբարձումի Մինասյան
–   Ամուր Մարատի Աթեյան
–   Գագիկ Սողոմոնյան

 

Գնացուցակ

 

Ընդհանուր և կրծքավանդակի վիրաբուժական բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ  
22.10.2021 թ.  
  Նախազննումներ Արժեքը (դրամով)  
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 10,000  
  Բժշկի նախազննում 10,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000  
  Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում                                                                                                            170,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ                                                   215,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով                                    265,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով                                                                                                 315,000  
  Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով 515,000  
   
  Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները Արժեքը (դրամով)  
  Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտեր, մաստիտներ 50,000  
  Փոքր գոյացությունների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման 70,000  
  Փոքր գոյացությունների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ 100,000  
  Փոքր պրոկտոլոգիական վիրահատություններ  230,000  
  Ապենդէկտոմիա լապարասկոպիկ, դիագնոստիկ լապարոսկոպիա 275,000  
  Դիագնոստիկ լապարոտոմիա 275,000  
  Ապենդէկտոմիա
Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման, սեկտորալ մաստեկտոմիա
230,000  
  Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ 250,000  
  Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ լապարասկոպիկ 350,000  
  Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում առանց ցանցի  300,000  
  Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում ցանցով,
Էխինոկոկոզ
400,000  
  Խոլեցիստէկտոմիա
Վենտրալ ճողվածք առանց ցանցի
Լյարդի բուշտ
300,000  
  Վենտրալ ճողվածք ցանցի տեղադրմամբ 15x15  350,000  
  Խոլեցիստէկտոմիա խոլեդոխոլիտոտոմիայով, արտաքին դրենավո-րումով
Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ, մեխանիկական դեղնուկ, խոլեդոխի, բշտերի ներքին դրենավորում, փայծախ
420,000  
  Վենտրալ մեծ ճողվածք առանց ցանցի
Անանցանելիություն` աղիքի նեկրոզով, խոլեցիստէկտոմիա՝ կպումներով, ամոքիչ վիրահատություններ աղեստամոքսային տրակտի վրա, լապորոսկոպիկ խոլեցիստեկտոմիա
350,000  
  Վենտրալ մեծ ճողվածք ցանցի տեղադրմամբ 15x15  400,000  
  Լապարասկոպիկ վիրահատություններ անանցանելիությունների, լյարդի բշտերի, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաների, պանկրեատիտների, վենտրոլ ճողվածքների դեպքում, սպլենէկտոմիաներ 500,000  
  Վիրահատություններ տրավմայի հետևոնքով, որովայնի խոռոչի մեկ օրգանի վնասվածքի դեպքում 450,000  
  Վիրահատություններ տրավմայի հետևոնքով, որովայնի խոռոչի երկու և ավելի օրգանների վնասվածքների դեպքում 650,000  
  Լապարասկոպիկ բիոպսիա որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության օրգաններից 350,000  
  Վիրահատություններ խթաղու և ուղիղ աղու վրա 800,000  
  Ստամոքսի մասնահատում 450,000  
  Ստամոքսի համակցված, կոմբինացված մասնահատում 650,000  
  Գաստրոէկտոմիա 530,000  
  Կերակրափողի քաղցկեղ 650,000  
  Վերականգնողական վիրահատություն
Հաստ աղու մասնահատումներ
600,000  
  Հաստ աղու որովայնա-շեքային հեռացում 700,000  
  Կպումային անանցանելիություն 300,000  
  Ենթաստամոքսագեղձի մասնահատում 700,000  
  Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (1 անատոմիական շրջան) 600,000  
  Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (2 և ավելի անատոմիական շրջան) 1,000,000  
  Թոքերի բարդացած գոյացություններ 1,300,000  
  Թոքի ոչ բարդացած գոյացություներ  860,000  
  Թոքի դեկորտիկացիա  750,000  
  Թոքերի կիստոզ գոյացություններ 700,000  
  Վիրահատություններ միջնորմի վրա 860,000  
  Վերականգնողական վիրահատություններ 850,000  
  Ռադիկալ մաստէկտոմիա, կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում կողերի մասնահատումով 560,000  
  Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 400,000  
  Էքսպլորատիվ թորակոտոմիա 350,000  
  Բաց բիոպսիա 500,000  
  Լիմֆադենէկտոմիա 400,000  
  Տրախեստոմիա 150,000  
  Երկկողմանի պնևմոթորաքս, հեմոթորաքս, հեմոպնևմոթորաքս, թոքերի սալջարդ, լիմֆադենէկտոմիա, լիմֆոբիոպսիա 380,000  
  Կրծքային փոքր վիրահատություններ դեղորայքային բուժումով՝ կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում, հեմոթորաքս, պնևմոթորաքս  առանց ընդհանուր անզգայացման  255,000  
  Թոքի Էխինոկիկի վիրահատություն 750,000  
  Երկխոռոչանի վիրահատություններ  950,000  
  Ստացիոնար բուժվող հիվանդների պլևրալ պունկցիա Նաև ամբուլատոր 50,000  
  Այլ բաժանմունքներում և այլ պաթոլոգիաներով ստացիոնար բ|հ պլևրալի դրենավորում 150,000  
  Պորտակատի տեղադրում (առանց պորտակատի արժեքի) 150,000  
  Կրծքավանդակի պատի ռեկոնստրուկտիվ վիրահոտություններ 860,000  
  Կրծքավանդակի ոսկրային համակարգի վերականգնողական վիրահատություններ առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի 750,000  
  Պառկելախոցի վերականգնողական վիրահատություններ 650,000  
  Ստոծանու վերականգնում որովայնային մուտքով, պլևրալ խոռոչի դրենավորումով 450,000  
  ԿՏ-ի տակ պունկցիոն բիոպսիա առանց ԿՏ-ի արժեքի 100,000  
  Բիապսիա` Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամիզային տարածության օրգանների 100,000  
  Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում 165,000  
  Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում առանց անզգայացման 140,000  
  Լյարդի 1 կիստայի կատետրային բուժում 330,000  
  Լեղապարկի դրենավորում, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաների դրենավորում ՈՒՁՀ հսկողության տակ  առանց անզգայացման 185,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) 370,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) առանց անզգայացման 340,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) 415,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) առանց անզգայացման 385,000  
  Լեղապարկի, լեղածորանի, որովայնի խոռոչի, ճարպոնածոցի, հետորովայնամզային տարածության միջմաշկային դրենավորում առանց անզգայացման 350,000  
  Վիրահատություններ պարանոցի զարկերակների վրա /2 անոթ/ 1,100,000  
  Բրախիոցեֆալ ցողունի պրոտեզավորում 1,500,000  
  Վիրահատություններ պարանոցի զարկերակների վրա /1 անոթ/ 900,000  
  Վիրահատություններ պարանոցի զարկերակների վրա /1 անոթ/ պարզ դեպքեր 800,000  
  Վիրահատություններ պարանոցի զարկերակների վրա /2 անոթ/ պարզ դեպքեր 1,000,000  
  Միգրենի վիրահատություն 1 հատված 280,000  
  Միգրենի վիրահատություն 2 հատված 400,000  
  Միգրենի վիրահատություն 3 հատված 600,000  
  Միգրենի վիրահատություն 4 հատված 900,000  
  Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ ուղիղ աղիքի վրա - Ա 180,000  
  Փոքր պրոկտոլոգիական վիրահատություններ (սպինալ + էպիդուրալ անզգայացմամբ) 260,000  
  Արտաքին թութքային հանգույցների հեռացում ռադիոալիքային մեթոդով 95,000  
  Համակցված պրոկտոլոգիական վիրահատություններ 310,000  
  Վիրահատություններ բարդացած պրոկտոլոգիական հիվանդությունների դեպքում 290,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000  
  Ուղեկցող I աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 40,000  
  Ուղեկցող II աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 80,000  
  Ուղեկցող III աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 120,000  
  Ուղեկցող IV աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 160,000  
  Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր  վիրահատական միջամտություններ 15,000  
  Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության  վիրահատական միջամտություններ  45,000  
       
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*  
  Համավճար՝ Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ 20,000  
  Համավճար՝ Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, այլ վիրահատություններ) 120,000  
  Համավճար՝ Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)(Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 140,000  
  Համավճար՝ Տարածուն պերիտոնիտ (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում) 160,000  
  Համավճար՝ Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ (ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 160,000  
  Համավճար՝ Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով 160,000  
  Համավճար՝ Տարածուն պերիտոնիտ, Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով (խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում, այլ վիրահատություններ) 180,000  
  Համավճար՝ Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000  
  Համավճար՝ Սեպսիս 180,000  
  Համավճար՝ Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000  
  Համավճար՝ Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, պերիտոնիտ, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածքներ` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 300,000  
  Համավճար՝ Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ 120,000  
  Համավճար՝ Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 160,000  
  Համավճար՝ Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական) 300,000  
       
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը  
  Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)  
  Հիվանդասենյակ 601 20,000  
  Հիվանդասենյակ 602 10,000  
  Հիվանդասենյակ 603 10,000  
  Հիվանդասենյակ 604 10,000  
  Հիվանդասենյակ 605 10,000  
  Հիվանդասենյակ 606 10,000  
  Հիվանդասենյակ 607 10,000  
  Հիվանդասենյակ 608 10,000  
  Հիվանդասենյակ 609 10,000  
  Հիվանդասենյակ 611 10,000  
  Հիվանդասենյակ 612 10,000  
  Հիվանդասենյակ 613 20,000  
  Հիվանդասենյակ 614 20,000  
  Հիվանդասենյակ 615 20,000  
  Հիվանդասենյակ 616 20,000  
  Հիվանդասենյակ 617 20,000  
  Հիվանդասենյակ 618 15,000  
  Հիվանդասենյակ 619 15,000  
  Հիվանդասենյակ 620 15,000  
       
*Բոլոր գներում ներառված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքները  
*Բոլոր գներում ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների, ստենտների, պրոտեզների, ինչպես նաև թանկարժեք դեղամիջոցների (1 միավորի արժեքը 5000 դրամից ավել), արյան բաղադրամասերի, սննդի, առանձնացված հիվանդասենյակների արժեքները  
       
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր