Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի ԲԿ-ի ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի մասնագետներն առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքներով.

 

 • վիրահատական բուժումն իրականացվում է խիստ ցուցումներով, և միայն այն դեպքերում, երբ թերապևտիկ բուժումն անհրաժեշտ արդյունք չի տվել,
 • մեթոդի ընտրության դեպքում նախապատվությունը տրվում է օրգանապահպան վիրահատություններին,
 • դեպքերի մեծամասնությունում միջամտություններն իրականացվում են հնարավորինս խնայող եղանակներով՝ էնդոսկոպիայի, էնդոտեսավիրաբուժության կիրառմամբ,
 • տարբեր օրգանների և համակարգերի վրա վիրահատական միջամտության ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում է վիրահատությունների համաժամանակյա մեթոդը, որն իրականացվում է տարբեր մասնագետների միաժամանակյա մասնակցությամբ:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում ստեղծված են հաջող վիրահատական միջամտության իրականացման  համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Վիրահատարաններն՝ ըստ ստերիլության ապահովման և պահպանման, համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Ժամանակակից բարձր դասի բժշկական սարքավորումների առկայությունը բաժանմունքի մասնագետներին հնարավորություն է տալիս իրականացնել ցանկացած բարդության վիրահատական միջամտություն, բարձրացնում է ցուցաբերվող բուժօգնության որակը, նվազեցնում բարդությունների զարգացման ռիսկը, կրճատում կլինիկայում հիվանդի գտնվելու ժամկետը:


Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են.

 

 • ցանկացած տեսակի միջամտական ախտորոշիչ գործողություններ, այդ թվում նաև՝ ներքին օրգանների բիոպսիա,
 • վիրահատություններ կրծքավանդակի օրգանների վրա՝ ներառյալ փակ թորակասկոպիկ միջամտությունները,
 • վիրահատություններ որովայնի խոռոչի օրգանների վրա՝ առավելապես լապարասկոպիկ մեթոդի կիրառմամբ,
 • վիրահատություններ կրծքագեղձերի վրա՝ ներառյալ օրգանապահպան և վերականգնողական միջամտությունները, որոնք երաշխավորում են լիարժեք վերականգնում:


Որովայնային վիրաբուժությունը զբաղվում է  վիրահատական բուժմամբ.

 

 • ԱՍՈւ զարգացման արատներ և անոմալիաներ (Հիրշպրունգի հիվանդություն, ԱՍՈւ ատրեզիաներ և ստենոզներ, աղիների երկատում, Մեկելի դիվերտիկուլա, պիլորոստենոզ և այլն),
 • կպումային հիվանդություններ,
 • ստամոքսի և աղիների հիվանդություններ՝ իրականացնելով ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների բոլոր տեսակները.
     ստամոքսի մասնահատում՝ տարբեր եղանակների կիրառմամբ, միջամտություններ խոցային արյունահոսության, թափածակման առկայության դեպքում,
     վիրահատություններ աղիների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, բարակ և հաստ աղու մասնահատում, Կրոնի հիվանդության բարդությունների դեպքում, ինչպիսիք են՝ խուղակների գոյացումը (էնտերոկուտան, էնտերովագինալ, էնտերոէնտերալ, էնտերովեզիկուլար), ստենոզներն ու աբսցեսների առաջացումը,
     վիրահատություններ խոցային կոլիտի առկայության դեպքում, պրոկտոկոլէկտոմիա անալ իլեոանաստամոզի տեղադրմամբ,
 • գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն (ԳԷՌՀ)
 • տարբեր տեղակայման կիստաներ և ճողվածքներ:


Բաժանմունքում իրականացվում է լյարդի և լեղուղիների վիրահատական բուժում.

 • հեպատոբիլիար գոտու զարգացման անոմալիա (լեղուղիների ատրեզիա, լեղածորանի կիստա, լյարդի հեմանգիոմաներ և այլն),
 • լեղաքարային խոլեցիստիտ,
 • դռներակային գերճնշում,
 • սպլենոմեգալիա:

 
Իրականացվում են նաև կոլոպրոկտոլոգիական միջամտություններ հետևյալ ախտաբանությունների դեպքում.

 

 • հետանցքի և ուղիղ աղու զարգացման արատներ և անոմալիաներ (հետանցքի և ուղիղ աղու ատրեզիաներ, ուղիղ աղու խուղակներ, կլոակալ մալֆորմացիաներ),
 • մեգառեկտում,
 • հետանցքի սպիական նեղացումներ,
 • հարուղիղաղիքային խուղակներ,
 • ուղիղ աղու լորձաթաղանթի արտանկում,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն,
 • հարպոչուկային, նախասրբանային կիստաներ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում իրականացվում են վիրահատություններ նաև թոքերի, բրոնխների, թոքամզի, ստոծանու և այլ օրգանների վրա: Մշակվել և գործնականում ներդրվել են կրծքավանդակի պատի և պլևրալ խոռոչի պլաստիկ վերականգնման ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև հետվիրահատական բարդությունների կասեցմանն ուղղված վիրահատությունները: Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են վիրահատության քիչ տրավմատիկ եղանակները՝ թորակասկոպիկ և էնդոսկոպիկ (WATS) տեսանկարահանվող վիրաբուժական միջամտությունները, որոնք ժամանակակից կրծքային վիրաբուժության նորագույն արսենալն են:


Կրծքային վիրաբուժությունն ընդգրկում է հետևյալ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը.

 

 • բրոնխաթոքային համակարգի զարգացման արատներ (ստոծանիական ճողվածքներ, շնչափողի և բրոնխների ստենոզ, թոքի ատելէկտազ, թոքի սեկվեստրներ, կիստաադենոմատոզային մալֆորմացիաներ, բրոնխաթոքային կիստաներ և այլն),
 • ԱՍՈւ վերին հատվածների զարգացման արատներ (կերակրափողի ստենոզ, կերակրափողի ատրեզիա, շնչափողակերակրափողային խուղակներ, կերակրափողի դիվերտիկուլ և այլն),
 • թոքի տարբեր ծագման կիստաներ,
 • միջնորմի բարորակ նորագոյացություններ,
 • կրծքավանդակի ձևախախտում,
 • կերակրափողի հետվնասվածքային, պեպտիկ, հետայրվածքային ստենոզներ, շնչափողի ցանկացած ծագման ստենոզ,
 • թոքերի անոթային մալֆորմացիաներ:

Բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են մինի-ինվազիվ տեխնոլոգիաներ (կրծքային վիրահատությունների մոտավորապես 70%-ն իրականացվում է տեսաթորակասկոպիայի կիրառմամբ): Թոքային հյուսվածքի հնարավորինս պահպանումը հաջողվում է իրականացնել նեոդիմային YAG-լազերի օգնությամբ, որի կիրառումը հատկապես անհրաժեշտ է թոքից բազմաթիվ մետաստազների հեռացման դեպքում:


Ներդրված են պլաստիկ վիրահատություններ՝ ողնաշարի և ողնաշարային խողովակի վնասումներով, ինչպես նաև պառկելախոցերով հիվանդների համար: Իրականացվում է կրծքագեղձի ցանկացած վիրահատություն. կրծքի չափերի և ձևի փոփոխություն կրծքի հեռացումից հետո կամ բնածին արատների դեպքում: Բաժանմունքում հաջողությամբ իրականացվում են նաև լապարասկոպիկ և էնդովիդեոսկոպիկ վիրահատություններ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք


Բաժանմունքում իրականացվող մինի-ինվազիվ կրծքային վիրահատական միջամտություններն են.

 

 1. միջնորմի ավշային հանգույցների և թոքի թորակասկոպիկ բիոպսիա,
 2. միջնորմի կիստաների և ուռուցքների թորակասկոպիկ հեռացում՝ ներառյալ թիմէկտոմիան տարածուն միասթենիայի դեպքում,
 3. թորակասկոպիկ վիրահատություններ՝ սպոնտան պնևմոթորաքսի, ափային հիպերհիդրոզի, թոքերի էմֆիզեմայի, պլևրիտի կապակցությամբ,
 4. թոքերի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 5. թոքի մետաստատիկ ուռուցքների և քաղցկեղի համալիր բուժում՝ ներառյալ թոքի մասնահատումը նեոդիմային YAG-լազերի կիրառմամբ,
 6. կերակրափողի դիվերտիկուլների և ուռուցքների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 7. շնչափողի և բրոնխների ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն՝ ներառյալ շնչափողի ստենոզների և շնչափողակերակրափողային խուղակների ժամանակ իրականացվող վիրահատությունները,
 8. ստոծանիական ճողվածքների վիրահատական բուժում,
 9. էխինոկոկոզի և թոքերի այլ մակաբուծային հիվանդությունների վիրահատական բուժում:


Իրականացվում են նաև մինի-ինվազիվ որովայնային վիրահատական միջամտություններ հետևյալ դեպքերում.

 

 • սուր ապենդիցիտի բարդացած և չբարդացած ձևեր,
 • պերիապենդիկուլյար ինֆիլտրատներ և աբսցեսներ,
 • սուր խոլեցիստիտ,
 • լեղաքարային հիվանդություն,
 • աճուկային ճողվածքներ,
 • սերմնալարի և ամորձու երակների վարիկոզ լայնացում,
 • Մեկելի դիվերտիկուլիտ,
 • աղիների թափածակում,
 • կպումային աղիքային անանցանելիություն:


Բարձր դասի ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցվածության և բարձր մասնագիտական մակարդակով բուժանձնակազմով համալրվածության շնորհիվ բաժանմունքում հնարավոր է իրականացնել ոչ միայն բարդ, այլ նաև իրենց բնույթով եզակի կրծքային ու որովայնային վիրահատություններ՝ համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան:

 

Անձնակազմ
Հովհաննես Սարուխանյան Հովհաննես Սարուխանյան Գրել նամակ Վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արտակ Հովհաննիսյան Արտակ Հովհաննիսյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար կրծքային վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արսեն Ասատրյան Արսեն Ասատրյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի գիտա-պրակտիկ ղեկավար վիրաբույժ
Արա Վարդանյան Արա Վարդանյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.թ.
Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Անդրանիկ Օհանյան Անդրանիկ Օհանյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Արթուր Ալեքսանյան Արթուր Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ․գ․թ․
Արտակ Վարդանյան Արտակ Վարդանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ.գ.թ. դոցենտ
Դավիթ Արազյան Դավիթ Արազյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գոռ Մելիքյան Գոռ Մելիքյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Հարություն Մինասյան Հարություն Մինասյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Հրաչյա Ալեքսանյան Հրաչյա Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գագիկ Սողոմոնյան Գագիկ Սողոմոնյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Ամուր Աթեյան Ամուր Աթեյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Կրթություն

Ամբիոն
–   Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ N 3 վիրաբուժության ամբիոն
 
Դասախոսական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ.
–   Հովհաննես Վազգենի Սարուխանյան
–   Արտակ Կառլենի Հովհաննիսյան
–   Ալեքսանդր Արմենի Ուզանկիչյան
–   Արսեն Ռաֆիկի Ասատրյան
–   Անդրանիկ Ամրայի Օհանյան 
–   Արտակ Սամվելի Վարդանյան
–   Հարություն Լեոնիդի Մինասյան
–   Արթուր Բորիսի Ալեքսանյան
–   Արմեն Համբարձումի Մինասյան
–   Ամուր Մարատի Աթեյան
–   Գագիկ Սողոմոնյան

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր