Erebouni Medical Center

Management

Board of Directors

Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Write a letter Director of Cardiology & Cardiovascular Surgery Services cardiologist Grand PhD (d.m.s.) Professor Cardioerebouni@yahoo.com
CV
1982-1988         Yerevan State  Medical University
1988-1989     Kazan State Institute for Doctors Devolepment, Kazan RF
1989-1990     Yerevan State Institute for Doctors Devolepment
2001     Yerevan State Institute for Doctors Devolepment
2003     Bakulev Scientific Center, Moscow RF
2007-2008     George Pompidou European Hospital, Paris France
      Professional Career
1991-2001     Physician in Urgent Cardiology Department, Erebouni MC
2001-2004     Deputy Director of  Erebouni MC on diagnostics
2001-up to day
    Head of Urgent Cardiology Department, Erebouni MC
2004-up to day     Senior Cardiologist of Ministry of Health of Armenia
      Professional Skills
1989-up to day     CPR 
2001-up to day     Echocardiography 
1991-up to day     Cardiac stress tests                 
1991-up to day     Holter monitoring
2003-up to day     Interventional cardiology
      Academic Activity
1993-1999     Assistent Professor at Cardiology Department of YSMU
1999-2014     Ass. Professor at Cardiology Department of YSMU
2014-up to day     Professor at Cardiology Department of YSMU
      Membership in professional associations
1997-up to day     Member of  European Society of Cardiology (ESC)
1997-up to day     Armenian Cardiologists Association Board Member
2009-up to day     Member of Acute Cardiovascular Care Association of the ESC
2010-up to day     Member of Heart Failure Association of the ESC
2010-up to day     ESC Fellow (FESC)   
2013-up to day     Member of the American Society of  Echocardiography
      Awards
2002, 2011     Diplomas Minister of Health of the Republic of Armenia
2005     Acknowledgement paper  from Head of National Asembly Republic of Armenia
2011     Medal after “Mkhitar Heratsi” Republic of Armenia
2013     Golden medal after F. Nansen
      Publications
      76  abstracts and articles, 1 monography   
      Foreighn language skills
      Russian (fluent), English (good)
      Computer skills
      Microsoft office, Advanced Internet searching skills   

 

 
Publications
N Title Publication sources Author Co-authors
1 Եռփեղկ փականի օղի սիստոլիկ էքսկուրսիան ՁՓ սրտամկանի ստորին պատի ST սեգմենտի էլևացիայով սուր ինֆարկտի սուր շրջանում. պրոգնոստիկ նշանակությունը և ազդեցությունը էրգոմետրիկ ցուցանիշների վրա Հայաստանի սրտաբանների VIII վեհաժողովի ժողովածու, 2011. 41-42 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
2 Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները Медицинский вестник Эребуни. 2012,N 4 (52),с. 68-73. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Ադամյան Կ.Գ.
3 Ձախ և աջ փորոքների սրտամկանի կատարողական գործակիցներիկանխագուշակիչ նշանակությունը և երկու փորոքների սրտամկանի նոր համակցված կատարողական գործակցի ներկայացումը ձախ փորոքի սրտամկանի ST սեգմենտի էլևացիայով ստորին ինֆարկտի ժամանակ Медицинский вестник Эребуни. 2013; 3(55):84-94 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
4 Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտի կլինիկական և պրոգնոստիկ նշանակությունը ձախ փորոքի ստորին տեղակայման սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ Медицинский вестник Эребуни. 2013; 3(55):73-83. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
5 Աջ փորոք. մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները Медицинская Наука Армении, 2013; LIII(4):3-7. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Ադամյան Կ.Գ.
6 Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտ. տարածվածությունը, ախտաբանական ֆիզիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժման առանձնահատկությունները, պրոգնոզը Медицинский вестник Эребуни. 2013; 4 (55):110-119. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
7 Աջ փորոքի պսակային արյունամատակարարումը Медицинский вестник Эребуни. 2013; 4(55):105-109. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
8 Безболевая ишемия миокарда. Клиническая медицина. Москва 1991; 4:99-102. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Чарчоглян Р.А.
9 Клиническая и прогностическая информативность безболевой ишемии миокарда в раннем постинфарктном периоде. Терапевтический архив. Москва 1991; 2: 40-42. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Чарчоглян Р.А., Арутюнян С.Т.
10 Фракция выброса как предиктор раннего постинфарктного прогноза. Тезисы докладов 1-го сьезда Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Москва 1991; 48. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Арутюнян С.Т., Чарчоглян Р.А.
11 Клиническое и прогностическое значение БИМ и реципрокных изменений ЭКГ при остром инфаркте миокарда Мат. научной конф., тез. докл. и аннот. статьи НИЗ МЗ РА, 26-27 октября, 1995г., Ереван, с. 32. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г., Тер-Григорян В.Р.
12 Раннее назначение ингибиторов ангиотензинконвертирующего фермента при остром инфаркте миокарда Научные труды и сообщ. НИЗ МЗ РА, 1996. Ереван; 1,123. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г., Тер-Григорян В.Р.
13 Сравнительная оценка и влияние на клиническое течение и прогноз заболевания фракций выброса левого и прового желудочков при сочетанном инфаркте миокарда обеих желудочков. Научные труды. IV конгресс кардиологов Армении. 2001. Стр18. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
14 Клиническое и прогностическое значение повреждения миокарда правого желудочка и развития острой правожелудочковой недостаточности при остром инфаркте миокарда левого желудочка Научные труды. V конгресс кардиологов Армении 2003:22. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
15 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на клиническое течение, прогноз и эргометрические параметры при остром инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении, 2010, N 4, с. 86. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г.
16 Систолическое смещение трикуспидального кольца при остром нижнем инфаркте лового желудочка с элевацией сегмента ST: эргометрические параметры Медицинская Наука Армении 2011; 1:80-87. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г.
17 Суммарный индекс Tei обоих желудчков как маркер прогноза при остром инфаркте миокарда левого желудочка нижней локализации с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении 2011; 2:91-100. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
18 Эхокардиографическая оценка правого желудочка при остром инфаркте миокарда Медицинская Наука Армении 2012; 2:58-66. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
19 Первичноe коронарноe стентированиe при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST и вовлечением и без вовлечения правого желудочка Научные труды 9-го конгресса кардиологов Армении. Ереван 2013:139-140. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
20 Эхокардиография при инфаркте миокарда правого желудочка Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Москва 2013:12(3):58-62. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г.
21 Клиническая эффективность первичного коронарного стентирования и его влияние на прогноз при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST и с вовлечением и без вовлечения правого желудочка Профилактическая медицина. Москва 2013; 2:39-44. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
22 Особенности поражения коронарных артерий при инфаркте миокарда правого желудочка Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Москва 2013; 12(4):32-35. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г.
23 Первичное коронарное стентирование при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с вовлечением и без вовлечения правого желудочка Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 7(14),5:10-14. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
24 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на эргометрические показатели при инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST нижней локализации Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 7(14), 5:14-15 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
25 Выраженность транзиторной ишемии миокарда при холтер-мониторировании ЭКГ после острого инфаркта миокарда нижней стенки левого желудочка в зависимости от наличия или отсутствия вовлечения миокарда правого желудочка Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 8(15),4:5-7. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
26 The effect of right ventricular leisure on the acute phase of left myocardial infarction Acute Cardiac Care Congress, European Heart Journal 2006; 8(S2):36-37. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
27 Influence of associated right ventricular infarction on clinical course, prognosis, and ergometric parameters physical tolerance in patients with left ventricular ST segment elevated acute myocardial infarction The Journal of Heart Disease 2010; 7(1):38. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
28 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на клиническое течение, прогноз и эргометрические параметры при остром инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении 2010; 4:86-92. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Адамян К.Г.
29 Influence of associated right ventricular infarction on clinical course, prognosis, and physical tolerance in patients with left ventricular ST segment elevated acute myocardial infarction European Heart Journal Supplements, 2010; 12(SF):F74-F95 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
30 Direct renin inhibitor aliskiren in acute phase of the left ventricular myocardial infarction with ST segment elevation: safety and efficiency The Journal of Heart Disease, July 2011. 56 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Muradyan F.H.
31 Tricuspid annular plane systolic excursion in acute left ventricular inferior myocardial infarction with ST segment elevation: prognostic importance and influence on ergometric parameters European Heart Journal, Abstr Suppl 2011; 32:1063. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
32 How is right ventricular involvement related with mortality and rehospitalization rates in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation? The Journal of Heart Disease, Abstr Suppl 2012; 13:1431. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Adamyan K.G., Muradyan F.H.
33 Tricuspid annular plane systolic excursion as a predictive measure of in-hospital mortality and acute cardiac complications in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, Abstr Suppl 2012; 1(S1):114. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
34 Assessment of the combined Tei index and tricuspid annular plane systolic excursion as mortality and morbidity estimator in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, Abstr Suppl 2012; 1(S1):104. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Adamyan K.G.
35 Myocardial performance indices of both ventricles as prognostic markers in left inferior myocardial infarction with ST segment elevation. Eur J Echocardiography, Abstr Suppl 2012; 13(S1):i172. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Adamyan K.G.
36 The safety and effectiveness of double rennin-angiotensin-aldosterone system blockade in acute myocardial infarction The Journal of Heart Desease, (2012) 41 (Abstract Supplement), 1444. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Muradyan F.H.
37 A double-blind, randomized, parallel, placebo-controlled study examining the effect of cross-linked polyelectrolyte in heart failure patients with chronic kidney disease European Journal of Heart Failure (2012) 14(8):922-930 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD M.R. Costanzo, J.T. Heywood, B.M. Massie, J. Iwashita, L. Henderson, M. Mamatsashvili, H. Sisakian, P. Sager, D. J.van Veldhuisen, D. Albrecht
38 Prognostic usefulness of the tricuspid annular plane systolic excursion in patients with acute inferior myocardial infarction European Heart Journal, Abstr Suppl 2013; 34:234. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Adamyan K.G.
39 Prognostic value of left and right ventricle myocardial performance indices and introduction of a new combined myocardial performance index of both ventricles in left inferior ST segment elevation myocardial infarction Научные труды 9-го конгресса кардиологов Армении. Ереван 2013:191. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD Adamyan K.G.
40 Prognostic value of left and right ventricle myocardial performance indices and introduction of a new combined myocardial performance index of both ventricles in left inferior ST segment elevated myocardial infarction Медицинский вестник Эребуни 2013; 3(55):84-94. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
41 Myocardial performance index: is it worth summing up left and right indices in left inferior STEMI? Международный научно-исследовательский журнал. 2013; Екатеринбург. 10(17) ,5:6-9 (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
42 Life-threatening cardiac complications in patients with acute inferior STEMI with right ventricular involvement European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care Abstract Supplement 2013; 1(S2):29. (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
43 Right Ventricular Infarction: Prognostic Importance of Echocardiography Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. 2014. (Monography) (0) Hamlet Hayrapetyan, MD, PhD
In accordance with the "Law of Copyright and Related Rights" when copying or reproduction of materials posted on this site, specify the source - the Web site of the Erebouni Medical Center - erebunimed.com is highly requested.
Back to top